A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

42

Az imádság

A szív beszélgetése IstennelAz imádságon keresztül az ember Isten színe előtt létezhet és élhet. Az imádság ugyanolyan természetes és szükségszerű a lelki élet számára, mint a lélegzetvétel a testi élet számára. Isten minden pillanatban lát bennünket, mi beszélhetünk vele, és ő mivelünk.

Az imádság lehet szavak nélküli sóhajtás, leírt imádság olvasása vagy éppen kötetlen Istenhez szóló beszéd. Imádkozhatunk magunkban, valaki mással vagy éppen az egész gyülekezettel együtt. Az imádságban Isten segítségét kérjük magunk vagy mások számára, és hálát adunk a kapott ajándékokért. Az imádság ezen felül az Isten dicsőítése, az ő mindenhatóságának megvallása és az ember megállása az ő vizsgáló és szerető tekintete előtt. Isten maga bátorít bennünket arra, hogy nehézségeinkben felé fordulva bízzunk az ő segítségében.

A gyermekkorban megtanult esti imádság segít bennünket egész életünk során, hogy bizalommal legyünk Isten iránt. A reggeli és az étkezést kísérő imádságok is apró istentiszteletei a hétköznapoknak. A nap kezdetén hálát adunk Istennek, hogy vigyázott ránk az éjszaka folyamán, és egyben kérjük őt, hogy áldja meg napi munkánkat. Az étkezések alkalmával az ő jóságáért adunk hálát. Este pedig bűneink bocsánatát kérjük, és rábízzuk magunkat és egymást Isten gondviselésére.

  • Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,6-7)
  • Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2,1-4)


A reggeli áldás
Reggel felkeléskor vess szent keresztet magadra, és mondd: „Segítsen meg az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen.”

Azután letérdelve vagy állva mondd el a Hiszekegyet és a Miatyánkot. Ha akarod, elmondhatod a következő rövid kis imádságot is:

„Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.”

Aztán énekelj valami éneket, talán a Tízparancsolatról, vagy amire az áhítat késztet, és örömmel láss munkához.

Luther: Kis káté


Az esti áldás
Este lefekvéskor vess szent keresztet magadra, és mondd: „Segítsen meg az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen.”

Azután letérdelve vagy állva mondd el a Hiszekegyet és a Miatyánkot. Ha akarod, elmondhatod a következő kis imádságot is:

„Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.”

És azután aludj el hamar és békével.

Luther: Kis káté


Az asztali áldás
A gyermek és a ház népe lépjenek összekulcsolt kézzel és rendesen az asztalhoz, és mondják ezt:

„Mindenki szeme tereád néz, Uram, és te adsz nekik eledelt idejében. Kinyitod kezedet, és jól tartasz minden élőt jókedvvel.”

Megjegyzés: a jókedv itt azt jelenti, hogy minden élő annyit kap enni, hogy vidám és jókedvű lesz; mert gond és kapzsiság gátolják az ilyen jókedvet.

Azután a Miatyánkot és a következő imádságot:

„Úr Isten, mennyei Atyánk! Áldj meg minket és ezeket a te ajándékaidat, melyeket bőkezűségedből magunkhoz veszünk, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.”

Luther: Kis káté


A hálaadás
Étkezés után is hasonlóképpen rendesen és összekulcsolt kézzel mondják ezt:

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló a kegyelme. Eledelt ad minden élőnek: táplálékot ad az állatoknak, a hollófiaknak is, bármit kérnek. Paripák erejében kedve nem telik, férfi izmaiban sem gyönyörködik. De gyönyörködik az Úr az őt félőkben, a hűségében reménykedőkben.”

Azután a Miatyánkot és a következő imádságot:

„Minden jótéteményedért hálát adunk neked, Úristen és Atyánk a Jézus Krisztus által, aki élsz és uralkodol örökké. Ámen.”

Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster