A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

35

A keresztség ajándéka


A keresztség ajándékában Isten mindenkit név szerint sajátjának fogad el. Ebben a kegyelemben mindenki, a kicsinyek is részesülhetnek. Jézus magához hívatta a gyermekeket, mert Isten országa a hozzájuk hasonlóké. A szülők elhozzák a gyermeket, hogy a keresztség szentségében részesüljön, és a keresztszülőkkel együtt imádkoznak érte. A keresztség értéke nem a mi hozzáállásunktól függ, mert amint a hit, úgy a keresztség is Isten bennünk végzett munkája.

A keresztség által Krisztus tanítványaivá és a keresztyén egyház tagjaivá válunk. Bár születésünktől fogva az egész emberiség bűnében vagyunk, a keresztségben Isten minden bűnünket megbocsátja, és Krisztus tisztaságába öltöztet bennünket. A Szentlélek újjáteremt minket, és megajándékoz a hit ajándékával, hogy minél inkább megragadjuk a keresztségben kapott ígéreteket.

  • Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)
  • Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. (Mk 10,13-16)


Mit ad vagy mit használ a keresztség? - Felelet:
Végzi a bűnök bocsánatát, megszabadít a haláltól és az ördögtől, s örök üdvösséget ad mindazoknak, akik hiszik azt, amit Isten igéje és ígérete mond.
Melyik Istennek ez az igéje és ígérete? - Felelet:
Krisztus Urunk Márk evangéliumának végén ezt mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
Hogyan végezhet a víz ilyen nagy dolgokat? - Felelet:
Nem a víz végzi, hanem Isten igéje, amely a vízzel együtt van, és a hit, mely bízik a vízzel egyesített igében. Mert a víz Isten igéje nélkül csak víz, és nem keresztség. Isten igéjével együtt azonban keresztség, vagyis az életnek kegyelemben gazdag vize és a „Szentlélekben való újjászületés fürdője”, ahogyan azt Szent Pál Tituszhoz írt levelének harmadik részében mondja: Isten „az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője, a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.” Igaz ez a beszéd.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster